Skip to content

Yhdistyksen säännöt

§ 1

Yhdistyksen nimi on Suomen Julkisivu-urakoitsijat ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

§ 2

Yhdistyksen tarkoituksena on näiden sääntöjen puitteissa valvoa jäsentensä yhteisiä henkisiä ja taloudellisia etuja sekä toimia siten, että:

a) hyvät suhteet yhdistyksen jäsenten kesken sekä heidän ja työntekijäin säilyvät ja kehittyvät,

b) huolehditaan jäsenten koulutusolojen ym. järjestämisestä sellaisiksi, että kullakin jäsenellä olisi paremmat mahdollisuudet elinkeinonsa harjoittamiseen ja ennen kaikkea kehittämiseen,

c) pyritään nostamaan ammatin arvostusta,

d) pyritään sovinnolliseen ratkaisuun yhdistyksen jäsenten ja työntekijöiden välillä mahdollisesti sattuvissa erimielisyyksissä, jäseniä avustetaan mahdollisuuksien mukaan työhäiriöiden ym. taloudellisten vaikeuksien sattuessa, samoin virallisten määräysten ja sääntöjen selvittelyssä.

§ 3

Näiden tarkoitusten saavuttamiseksi yhdistys pitää erikseen koolle kutsuttavia kokouksia, joissa sääntöjen määräämien asiain lisäksi keskustellaan ja päätetään etupäässä yhdistyksen tarkoitusperiin kuuluvista asioista.

§ 4

Yhdistyksen jäseneksi pääsemisestä päättävät yhdistyksen jäsenet enemmistön päätöksellä. Jäsenanomukset on jätettävä kirjallisesti ja ne käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Jokainen jäsen voi omalta toimialueeltaan esitellä uuden jäsenehdokkaan, jonka pääsyn jäseneksi päättää yhdistyksen kokous enemmistön päätöksellä.

Pyrkijän tultua hyväksytyksi on asianomaisen tutustuttava perusteellisesti yhdistyksen sääntöihin ja allekirjoituksellaan vakuutettava hyväksyvänsä ne ja lupauduttava niitä noudattamaan.

Yhdistykseen voidaan hyväksyä kannatusjäseniä jäsenten yksimielisellä päätöksellä.

§ 5

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous kutsua henkilön, joka erityisellä innolla, taidolla tai lahjoituksella on edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

§ 6

Jäsenen, joka laiminlyö vuosimaksunsa suorittamisen yhdistykselle tai muuten toiminnallaan osoittaa toimivansa yhdistyksen päätöksiä ja yhteisiä etuja vastaan, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä, johtokunnan häntä sitä ennen sopivalla tavalla varoitettuaan.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

§ 7

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenistä valittu johtokunta, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, 2 varsinainen ja 1 varajäsen. Johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset- ja varajäsenet valitaan 1 vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa puheenjohtajan lisäksi 1 varsinaista ja 1 varajäsen. Erovuoroisuus määräytyy aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Johtokunta kokoontuu niin usein, kun puheenjohtaja tai kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii ja on päätösvoimainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 2 jäsentä on saapuvilla. Ellei kumpikaan puheenjohtaja ole tilaisuudessa saapumaan, on johtokunta päätösvoimainen 3 jäsenen saapuvilla ollessa, jotka voivat valita puheenjohtajan keskuudestaan.

Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, joista sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla johtokunnan ulkopuoleltakin. Johtokunnan sihteeri hoitaa myös yhdistyksen sihteerin tehtävät. Nämä virkailijat ovat tehtävissään vastuussa johtokunnalle.

§ 8

Johtokunnan tehtävänä on:

yhdistyksen toiminnan johtaminen ja sen kokousten tekemien päätösten toteuttaminen, ottaa vastaan ja valmistella alustuksia ja keskustelukysymyksiä kokouksissa esitettäväksi ja antaa niistä lausuntonsa sekä yhdistyksen talouden ja arkiston vastuunalainen hoito.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Johtokunnan on esitettävä yhdistyksen taloudenhoito tilinpäätöksineen tilintarkastajan tarkistettavaksi kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava saamansa asiakirjat johtokunnalle viimeistään viikon kuluessa siitä, kun ne heille esitettiin ja antaa työstään kirjallinen lausunto.

§ 9

Johtokunnan on esitettävä yhdistykselle vuosikokouksessa kirjallinen toimintakertomus kuluneen toimikauden ohjelmasta talousarvioineen. Nämä on toimitettava jäsenille mikäli mahdollista ennen vuosikokousta.

§ 10

Johtokunnan tehtävät jakautuvat seuraavasti:

a) Puheenjohtajan tehtävät:

    1. sihteerin avustuksella kutsua yhdistys ja johtokunta kokouksiin niistä määrätyllä tavalla
    2. toimia yhdistyksen ja johtokunnan kokousten puheenjohtajana
    3. allekirjoittaa yhdistyksen nimi ja asiakirjat sihteerin kanssa tai taloudenhoitajan kanssa
    4. tutustua yhdistyksen kirjeenvaihtoon ja taloustoimiin ja varustaa kaikki asiapaperit tarkastusmerkinnällä.

Varapuheenjohtajan tehtävä on seurata kiinteästi yhdistyksen toimintaa ja puheenjohtajan ollessa estynyt, suorittaa hänen tehtävänsä samoin oikeuksin ja velvoituksin.

b) Taloudenhoitajan tehtävänä on:

   1. johtokunnan määräämällä tavalla säilyttää yhdistyksen omaisuus
   2. kantaa ja kuitata yhdistykselle tuleva omaisuus sekä periä saamiset, huomioon ottaen nimikirjoituksesta säädetyn järjestyksen
   3. pitää selvää, lain hyväksymää kirjanpitoa yhdistyksen taloudenhoidosta, päättää tilit ja esittää kirjanpito, tilinpäätös ja ehdotuksensa seuraavan toimikauden talousarvioksi.

Puheenjohtajalle ja johtokunnalle on esitettävä taloudenhoidon kulku tarvittaessa.

c) Sihteerin tehtäviin kuuluu:

   1. säilyttää sellaiset yhdistykselle kuuluvat asiakirjat ja muu kirjallinen aineisto, joka ei kuulu taloudenhoitajalle
   2. suorittaa kirjeenvaihto ja esittää se tarpeen mukaan puheenjohtajalle
   3. pitää johtokunnan puolesta luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

§ 11

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa johtokunnan määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään vähintään 2 kertaa vuodessa ja ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan.

Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään 6 päivää ennen ja muihin kokouksiin vähintään 3 päivää ennen kokousta kirjeellisesti tai faxilla.

Muut tiedonannot jäsenille annetaan samalla tavalla.

Vuosikokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estettynä varapuheenjohtaja ja toimittaa vuosikokouksen puheenjohtajan vaalin.

Kaikissa edellä mainituissa kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joista vuosi- ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjat tarkastavat erikseen valitut pöytäkirjan tarkastajat, varsinaisten kokousten pöytäkirjat luetaan ja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

§ 12

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   1. luetaan johtokunnan laatima vuosikertomus, joka sisältää kertomuksen kuluneen toimikauden toiminnasta, yhdistyksen talouskertomuksen ja seuraavan toimikauden ohjelma sekä päätetään niistä asioista, joihin se antaa aihetta
   2. esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
   3. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
   4. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
   5. esitetään johtokunnan laatima, alkavan vuoden talousarvio ja sen perusteella määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä perimistapa,
   6. määrätään kokoon kutsumistapa huomioon ottaen näiden sääntöjen 12 §:n määräykset.

§ 13

Yhdistyksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos vähintään 3 jäsenistä on läsnä.

Päätökset, sekä yhdistyksen että johtokunnan kokouksissa, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä.

§ 14

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

§ 15

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä. Mahdollinen sääntömuutos on mainittava kokouskutsussa.

§ 16

Yhdistyksen purkamista koskevat ehdotukset ja niistä johtuvat toimenpiteet on ratkaistava ainoastaan vuosikokouksessa ja ehdotukset siitä on annettava viimeistään kolme kuukautta ennen vuosikokousta.

Päätökseen yhdistyksen purkamisesta vaaditaan vuosikokouksessa läsnä olevien ¾ enemmistön puolto.

Jäljellä olevat yhdistyksen varat jaetaan tasapuolisesti yhdistyksen jäsenten kesken.

§ 17

Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Back To Top